C -size SUV的消息是从越南市场出乎意料的“飞行”

C -size SUV的消息是从越南市场出乎意Liào的“飞行”
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12号Gōng寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – Xīng塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内